Algemene voorwaarden - Dierenoppas

 

Artikel 1 – Definities

Opdrachtnemer: Dierenoppas Zutphen

Opdrachtgever: Huisdiereigenaar die opdrachtnemer opdracht geeft om op de huisdieren te passen en daarmee akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 – Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mocht worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

4. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om oppasdieren zonder opgaaf van reden te weigeren of om een opdracht te annuleren.

5. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen.

6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de huidige tarieven.   

 

Artikel 3 – Gezondheid en verzorging

1. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor aanwezigheid van voldoende voedsel, bodembedekking of kattenbakvulling en eventuele medicijnen voor de periode van verzorging door opdrachtnemer. Indien dit aangekocht moet worden, bepaald de opdrachtnemer welke merken er gebruikt worden.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor besmetting met vlooien of wormen of ander ongedierte.

3. De opdrachtnemer zal bij constatering van ziekte en/of kwalen van het huisdier altijd eerst contact opnemen met de eigenaar van het dier of de contactpersoon. Indien noodzakelijk kan de opdrachtnemer na overleg met de eigenaar een dierenarts consulteren. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de eigenaar. In geval van sterfte zal de opdrachtnemer altijd eerst contact opnemen met de eigenaar.

4. De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ziekte, kwalen of ongelukjes.

5. De kattenbak of kooi dient schoon te zijn bij aanvang van de verzorgperiode.

6. De opdrachtnemer kan nimmer de tijden van de bezoeken garanderen en kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

7. Indien er sprake is van ongedierte (vlooien, bloedluis, luizen, etc.) en dit niet simpel met een pipet o.i.d. op te lossen is, is de opdrachtnemer hier niet voor aansprakelijk en/of verantwoordelijk. Opdrachtgever dient hier maatregelen voor te treffen of ongedierte bestrijding in te schakelen.

8. Konijnen en cavia's kunnen slecht tegen hitte. Opdrachtgever dient hier rekening mee te houden en dient ten alle tijden te zorgen voor een koel verblijf. Indien de dieren in de tuin in de zon gehouden worden en er geen verblijf voor binnen in huis aanwezig is, is opdrachtnemer genoodzaakt een kooi aan te schaffen op kosten van opdrachtgever. 

 

 

Artikel 4 – Rechten en plichten

1. Opdrachtnemer zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar het te verzorgen huisdier, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.

4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

5. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van de opdrachtnemer.

6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.

7.Indien opdrachtgever een camera in of om het huis heeft, dient dit vooraf gemeld te worden aan opdrachtnemer. Dit i.v.m. privacy van opdrachtnemer en dat van onze andere klanten. Opdrachtnemer houdt er dan rekening geen privacygevoelige informatie bespreken. Eventuele opgenomen video's dienen na thuiskomst verwijderd te worden. Dierenoppas Zutphen geeft geen toestemming dat deze videobeelden getoond mogen worden aan derden en/of op internet geplaatst mogen worden.

 

Artikel 5 Opschorting, ontbinding, opzeggen overeenkomst

1. De opdrachtgever is – bij het afzeggen van een mondelinge/schriftelijke vastgelegde verzorgperiode – geen annuleringskosten verschuldigd indien de annulering 14 dagen of meer voor de betreffende periode is gemeld bij opdrachtnemer. Uitgezonderd gevallen van aantoonbare overmacht zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen, calamiteiten.

2. Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

3. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden.

 

Artikel 6 Annuleren, betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum bij verzorging thuis. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. Bij facturen vanaf €500,- dient 50% van het te betalen bedrag uiterlijk 72 uur voor het eerste bezoek te zijn overgemaakt naar opdrachtnemer.

3. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

4. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

5. Annuleren is kosteloos mogelijk tot 14 dagen voor aanvangsdatum, dit dient per email of whatsapp gemeld te worden. Binnen 14 dagen voor  aanvangsdatum is opdrachtnemer genoodzaakt de opdrachtgever 50% van het totaalbedrag van de verzorgingskosten in rekening te brengen. Wanneer opdrachtgever op de dag dat de oppas moet beginnen annuleert, dan brengt opdrachtnemer het totale bedrag in rekening.

6. Als regel geldt dat de gehele boekingsperiode berekend wordt, ook als opdrachtgever onverwachts eerder terugkomt.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

1. Eigenaar van de huisdieren is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar huisdier(en) toebrengt/toebrengen aan anderen of aan de eigendommen van anderen.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.

3. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor zijn enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. Opdrachtnemer voert de overeengekomen taken zo goed als mogelijk is uit. Opdrachtnemer kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekten, verwondingen, vermissing of overlijden van de huisdieren.

 

Artikel 8 – Vrijwaring

  1. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomt schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in recht bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijnde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 9 – Geschillen

1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zicht tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

2. Op de opdrachtovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

 

 

Algemene voorwaarden - Uitlaatservice

 

Artikel 1 - Aansprakelijkheid

1. De eigenaar van de hond is verplicht een geldige WA verzekering te hebben waarin de hond opgenomen is op de polis.

2. De eigenaar is aansprakelijk voor alle schade die veroorzaakt wordt door de hond. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om dit te voorkomen.

a. Eventuele kosten aan derden kunnen worden verhaald op de eigenaar.

2. Dierenoppas Zutphen is niet aansprakelijk voor eventuele verwonding, ziektes, besmettingen, infecties, kreupelheid of enig ander letsel of schade die uw hond oploopt.

3. Dierenoppas Zutphen is niet verantwoordelijk voor het weglopen van de hond. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat een hond zijn eigen weg kiest, dan zal alles in het werk worden gesteld de hond terug te vinden.

4. Dierenoppas Zutphen heeft de plicht zorgvuldig om te gaan met eigendommen van de eigenaar. Echter is zij niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of schade (aan spullen) in, aan en rond de woning waar de hond wordt opgehaald en thuis gebracht.

5. Dierenoppas Zutphen is alleen aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het ontstaan van deze schade te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel of nalatigheid van Dierenoppas Zutphen.

6. Dierenoppas Zutphen is niet aansprakelijk voor schade (aan spullen) in, aan en rond de woning door de natte of vieze hond. Dierenoppas Zutphen zal de hond handdoekdroog in de woning achterlaten.

 

 

Artikel 2 - Wijzigingen in het wandelschema

1. Dierenoppas Zutphen en de eigenaar leggen vooraf vast op welke dagen de hond uitgelaten wordt.

 

2. Wilt de eigenaar de vaste dagen wijzigen? Dan gaat dit in overleg met Dierenoppas Zutphen en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

 

3. Bij afzegging tot 72 uur van te voren, is annuleren van de wandeling kosteloos.*

Bij afzegging korter dan 72 uur van te voren, brengen wij 50% in rekening.

Bij afzegging korter dan 24 uur van te voren wordt 100% in rekening gebracht.

* Met uitzondering van de maanden juli en augustus. De geplande wandelingen in de maanden juli en augustus kunnen niet kosteloos worden geannuleerd. Bij afzegging wordt er 100% van het tarief in rekening gebracht. 

 

4. In geval van onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijvoorbeeld calamiteiten, ziekte, autopech of hevige weersomstandigheden) zal Dierenoppas Zutphen zo spoedig mogelijk contact opnemen met de eigenaar.

a. Indien een wandeling niet door kan gaan, zullen de kosten van de ongemaakte wandeling niet in rekening worden gebracht.

b. Dierenoppas Zutphen heeft het recht, indien redelijkerwijs mogelijk, de wandeling alsnog plaats te laten vinden op een vroeger/later tijdstip op de afgesproken wandeldag.

 

5. Vakanties van de eigenaar en van Dierenoppas Zutphen dienen 2 weken van tevoren medegedeeld te worden.

6. Dierenoppas Zutphen heeft het recht de wandelingen gedurende haar vakantie tijdelijk niet te laten plaatsvinden.

Disclaimer

Dierenoppas Zutphen heeft het recht om de algemene voorwaarden elk moment aan te passen.
Druk- en zetfouten voorbehouden.